RegulaminRegulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
3. Termin wpłaty zadatku wynosi maksymalnie 3 dni po dokonaniu rezerwacji, po tym terminie rezerwacja jest
anulowana.
4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek nie jest zwracana Klientowi.
5. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych terminów w apartamencie.
6. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od
właściciela apartamentu.
7. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu (zamontowane są czujniki dymu).
8. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
10. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności     
zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do    
kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej    
(paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
11. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania        gościa i wydania klucza do apartamentu.
12. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
13. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
14. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
15. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
16. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
17. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
19. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
20. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
21. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane